Integritetspolicy

Denna integritetspolicy baserad på europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR) är tillämplig på behandlingen av dina personuppgifter av World Institute of Scientology Enterprises vid besök på vår webbplats https://www.wise.org (”Webbplats”) eller din kommunikation med oss via e-post, telefon och fax.

 

Om du vill ha mer information om hur vi behandlar personuppgifter via cookies, sociala plugins och andra typer av spårningsteknologi, hänvisar vi dig vänligen till vår Cookie-policy.

1. VILKA ÄR VI?

1.1. Dina personuppgifter hanteras utifrån tillämpliga dataskyddsförordningar av World Institute of Scientology Enterprises, 6331 Hollywood Boulevard, Suite 701, Los Angeles, CA 90028, Förenta staterna (”WISE”, ”vi”, ”oss”, ”vår”). Du kan kontakta oss via e-post på [email protected]. Vårt ultimata mål är en etisk, sund och framgångsrik civilisation.

1.2. När det i denna integritetspolicy hänvisas till lagar eller förordningar, är det underförstått att eventuella ändringar av dessa lagar eller förordningar inkluderas.

1.3. Vi förbehåller oss rätten att ändra och anpassa denna integritetspolicy på vårt eget initiativ. I sådana fall kommer dessa ändringar och anpassningar att meddelas dig via vår Webbplats minst två veckor innan ändringarna och anpassningarna blir gällande. All ytterligare användning av vår Webbplats kommer att omfattas av den ändrade integritetspolicyn.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

2.1. När du använder vår webbplats bearbetar vi:

2.1. När du använder vår Webbplats behandlar vi följande kategorier:

· Teknisk information, såsom information om din enhet, IP-adress, webbläsartyp, geografisk lokalisering och operativsystem;

· Surfbeteende, såsom hur långt ditt besök är, vilka länkar du klickar, vilka sidor du besöker och hur ofta du besöker en sida.

2.2. När du kommunicerar med oss genom att fylla i ett kontaktformulär på vår Webbplats, eller via e-post, telefon eller fax, behandlar vi följande:

· Identitetsinformation som du förser oss med, som t.ex. ditt förnamn, efternamn och språk;

· Kontaktuppgifter som du förser oss med, såsom din e-postadress, postadress, land, telefonnummer och mobilnummer;

· Kommunikationens innehåll, såsom din begäran eller fråga;

· Teknisk information om kommunikationen, såsom med vem du kommunicerar hos oss, datum och tid för kommunikationen;

· Teknisk information för att försäkra att du är en människa och inte en robot;

· Allmänt tillgänglig information< om dig, såsom information som är offentligt tillgänglig på din sociala medieprofil;

· Eventuella andra personuppgifter du förser oss med.

2.3. När du registrerar dig på vår Webbplats behandlar vi följande:

· Identitetsinformation som du förser oss med, som t.ex. din titel, ditt förnamn, efternamn, språk, kön, yrke, (typen av) företag där du är anställd, fotografier, preferenser och intressen;

· Kontaktuppgifter som du förser oss med, såsom din e-postadress, postadress, land, kontinentzon, telefonnummer och mobilnummer;

· Teknisk information för att försäkra att du är en människa och inte en robot.

2.4. När du anmäler dig för WISE-medlemskap, hanterar vi:

· Identitetsinformation som du förser oss med, som t.ex. din titel, ditt förnamn, efternamn, ställning, språk, kön, födelsedatum, preferenser och intressen, fotografier;

· Kontaktuppgifter som du förser oss med, såsom din e-postadress, postadress, land, kontinentzon, telefonnummer och mobilnummer;

· Teknisk information för att försäkra att du är en människa och inte en robot;

· Information relaterat till ditt företag, så som företagets namn, antal anställda, webbplats, postadress, land och kontinentzon;

· Betalningsuppgifter, så som ditt bankkortsnummer;

· Annan personuppgift du förser oss med, så som dina kommentarer, huruvida du är charter-medlem, planeringsbok, din utbildning och erfarenhet samt dina sociala eller ideella organisationer.

2.5. När du köper en biljett för en WISE-mässa, behandlar vi:

· Identitetsinformation som du förser oss med, som t.ex. ditt för- och efternamn;

· Kontaktuppgifter som du förser oss med, såsom din e-postadress, postadress, land, telefonnummer och mobilnummer;

· Beställningsdetaljer, så som biljetten du köpte eller datum och tid för beställningen;

· Betalningsinformation, såsom summan du betalade för ditt köp.

2.6. Vi får de flesta av dina personuppgifter direkt från dig, men det kan hända att vi får ytterligare information om vad du föredrar och om ditt surfbeteende från partners såsom Google. Om du vill ha mer information om de personuppgifter som dessa parter behandlar om dig och gör tillgängliga för andra, hänvisar vi dig vänligen till deras respektive integritetspolicy.

3. VARFÖR OCH PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

3.1. I tabellen nedan förklarar vi i vilka syften vi behandlar dina personuppgifter och på vilken rättslig grund vi gör det. Behandlingen stödjas på följande rättsliga grunder:

· Ditt samtycke, där du informeras om vad detta samtycke innebär innan du frivilligt ger ditt samtycke;

· Ett avtal med dig, för att kunna fullgöra avtalet eller för att kunna vidta åtgärder innan ett avtal med dig ingås;

· En rättslig förpliktelse som vi måste följa;

· Vårt berättigade intresse, såsom kontinuerliga förbättringar av vår Webbplats, våra sociala mediekanaler, material och tjänster för att garantera att du får bästa möjliga upplevelse, för att förvara dem säkert från missbruk och olaglig verksamhet, för att marknadsföra dem och göra dem tillgängliga för dig, vilket inbegriper Scientology Kyrkans program för att förbättra samhället och våra humanitära program.

SYFTE RÄTTSLIG GRUND
1. Vi behandlar dina personuppgifter för att förse dig, på ett personligt och effektivt sätt, med det material, de tjänster eller den information du begär via vår Webbplats, e-post, telefon eller fax.

Vårt berättigade intresse

Ett kontrakt med dig

2. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna behandla din beställning och för att kunna leverera till dig det material eller den information du begär eller för att förse dig med de tjänster du begär. Ett kontrakt med dig
3. Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka dig marknadsförings­information om vårt material och våra tjänster, såsom kommunikationer, reklam, erbjudanden och informationsblad, via e-post eller andra elektroniska kommunikations­kanaler person-till-person, ifall du uttryckligen gav ditt samtycke till att ta emot sådan marknadsföringsinformation.

Ditt samtycke

 

4. Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringsinformation om material och tjänster som liknar de som du tidigare köpt eller mottagit från oss, såsom kommunikationer, reklam, erbjudanden och informationsblad, via e-post eller andra elektroniska kommunikationskanaler person-till-person. Vårt berättigade intresse
5. Vi behandlar dina personuppgifter för andra marknadsföringsändamål, såsom på papper, dvs. för att tillhandahålla dig anpassad reklaminformation, så som kommunikationer, reklam, erbjudanden och informationsblad om WISE och andra noggrant utvalda partner. Vårt berättigade intresse
6. Inom ramen för att skicka dig marknadsföringsinformation, såsom kommunikationer, reklam, erbjudanden och informationsblad, via e-post eller andra elektroniska kommunikations­kanaler person-till-person, behandlar vi dina personuppgifter för att samla in information och analysera vår marknadsförings­information, såsom vilket av innehållet i den reklaminformation du har fått tillgång till, eller på vilka länkar i denna marknadsförings­information du har klickat (dvs. via spårningsteknologier såsom web beacons i våra e-postmeddelanden). Ditt samtycke
7. Vi behandlar dina personuppgifter för att skapa en unik profil av dig för att förbättra din upplevelse baserat på din lokalisering, informationen om ditt företag och din medlemskapsnivå. Ditt samtycke
8.

Vi behandlar dina personuppgifter:
· för att fullgöra rättsliga förpliktelser som vi måste fullgöra, eller
· för att fullgöra alla rimliga begäranden från behöriga brottsbekämpande myndigheter eller representanter, rättsliga myndigheter, statliga myndigheter eller organ, vilket inbegriper behöriga dataskyddsmyndigheter, eller
· för att överföra dina personuppgifter till polisen eller rättsliga myndigheter på vårt eget initiativ som bevis eller om vi har motiverade misstankar om en olaglig handling eller ett brott som begåtts av dig genom din användning av vår Webbplats, våra sociala mediekanaler eller andra kommunikationskanaler.

En rättslig förpliktelse
9. Vi behandlar dina personuppgifter för att utföra statistiska analyser så att vi kan förbättra vår Webbplats, vår marknadsföringsinformation, vårt material och våra tjänster eller för att utveckla nytt material och nya tjänster. Vårt berättigade intresse
10.

Vi behandlar dina personuppgifter för att bevara våra berättigade intressen eller för att bevara de berättigade intressena hos en tredje part i fall din användning av våra Webbplatser, våra sociala mediekanaler eller andra kommunikations­kanaler kan betraktas vara:
· en kränkning av något av gällande användarvillkor av vår Webbplats eller immaterialrätter eller någon annan av våra eller en tredje parts rättigheter, eller
· en fara eller ett hot mot säkerheten eller integriteten hos vår Webbplats, våra sociala mediekanaler eller andra kommunikations­kanaler eller någon av våra utvalda partners eller en tredje parts IT-system på grund av virus, trojan, spionprogram, malware eller någon annan form av skadlig kod, eller
· på något sätt hätskt, obscent, diskriminerande, rasistiskt, ärekränkande, illvilligt, sårande eller på något annat sätt opassande eller olagligt.

Vårt berättigade intresse

 

4. TILL VILKA SKICKAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

4.1. Vi kan förlita oss på tjänsteleverantörer, till exempel för att:

· ställa vår Webbplats till ditt förfogande (t.ex. ett webbhotell); eller

· rikta vår marknadsföringsinformation (såsom ett marknadsföringsföretag); eller

· behandla din beställning (såsom ett transportföretag som levererar material till dig); eller

· behandla din betalning (såsom ett företag som levererar betalningstjänst eller ett kreditupplysningsföretag); eller

Dessa tredjeparter får endast behandla dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra skriftliga instruktioner. Vi garanterar också att alla dessa tredjeparter väljs ut med vederbörlig omsorg och att de har åtagit sig att respektera säkerheten och integriteten av dina personuppgifter.

4.2. Dina personuppgifter kan komma att delas med Scientology Kyrkan samt mellan nationella, regionala eller lokala anslutna organisationer inom Scientology Kyrkan, t.ex. lokala Kyrkor, missioner och samhälleliga och humanitära program, WISE-medlemskapscenter eller Hubbard Management Consultants. Till exempel kan vi dela personliga uppgifter du försett oss med och dina kontaktuppgifter med en Hubbard Management Consultant om du har bett oss göra det via vårt kontaktformulär. Vi kommer däremot att se till att alla Scientology-organisationer tar vederbörlig omsorg för att all behandling av dina personuppgifter är i enlighet med vad som anges i denna integritetspolicy.

4.3. Vi kan vara rättsligt skyldiga att dela dina personuppgifter med behöriga brottsbekämpande myndigheter eller representanter, rättsliga myndigheter, statliga myndigheter eller organ, vilket inbegriper behöriga dataskyddsmyndigheter, för att uppfylla rättslig förpliktelse så som beskrivs i artikel 3 ovan.

4.4. Vi skickar inte dina personuppgifter på ett identifierbart sätt till annan tredje part än de som nämns i artiklarna 4.1, 4.2, 4.3 och 4.4 utan ditt uttryckliga samtycke. Det kan dock tänkas att vi skickar anonymiserade uppgifter till andra organisationer som kan använda dessa uppgifter för att förbättra material och tjänster, liksom för att anpassa marknadsföring, skyltning och försäljning av detta material och dessa tjänster.

5. VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

5.1. Vi behandlar dina personuppgifter både inom och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), inklusive i USA. För att behandla dina personuppgifter för de syften som anges ovan i artikel 3, kan vi också överföra dina personuppgifter till tredjeparter, vilka behandlar för vår räkning utanför EES. Varje enhet utanför EES som behandlar dina personuppgifter är skyldig att säkerställa adekvata skyddsåtgärder avseende behandling av dina personuppgifter. För WISE är sådana skyddsåtgärder ett resultat av att vi är direkt förpliktade att följa EU-lagstiftning som avser skydd av personuppgifter. För tredjeparter kan sådana skyddsåtgärder vara konsekvensen av:

· Att mottagarlandet har lagstiftning som kan anses motsvara det skydd som erbjuds inom EES; eller

· Ett avtalsarrangemang mellan oss och den entiteten; eller

· En godkänd certifieringsmekanism, såsom EU-US Privacy Shield-beslutet, som antogs av Europeiska kommissionen den 12 juli 2016.

5.2. Vi kan överföra anonymiserade och/eller sammanställda uppgifter till organisationer utanför EES. Om sådan överföring äger rum, kommer vi att se till att det finns skyddsåtgärder för att garantera säkerheten och integriteten för dina uppgifter och alla rättigheter med avseende på dina personuppgifter som du kan åtnjuta i enlighet med gällande föreskriven lagstiftning.

6. VILKA KVALITETSFÖRSÄKRINGAR FÖLJER VI?

6.1. Vi gör vårt yttersta för att enbart behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att uppnå de syften som anges ovan.

6.2. Dina personuppgifter behandlas endast så länge det behövs för att uppnå de syften som anges ovan eller till dess du återkallar ditt samtycke till att behandla dem. Om du återkallar ditt samtycke kan det innebära att du inte längre kan använda hela eller en del av vår Webbplats. Vi kommer att avidentifiera dina personuppgifter när de inte längre behövs för de syften som anges ovan, såvida det inte föreligger:

· Ett intresse att behålla dina personuppgifter identifierbara hos WISE, eller annan tredje part, som väger tyngre; eller

· En rättslig förpliktelse eller ett domstolsavgörande eller ett administrativt beslut som hindrar oss från att avidentifiera dem.

6.3. Du förstår att en viktig aspekt av våra marknadsföringsansträngningar har att göra med att göra vårt marknadsföringsmaterial mer relevant för dig. Vi gör detta genom att anpassa din unika profil baserad på relevanta karaktärsdrag som beskrivs i artikel 2 av denna integritetspolicy och sedan använda denna profil för att förse dig med kommunikationer, reklam, erbjudanden, informationsblad och annan marknadsförings­information om material och tjänster som skulle kunna intressera dig.

6.4. Vi kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hålla dina personuppgifter skyddade från obehörig åtkomst eller stöld samt från oavsiktliga förluster, manipulering och förstörelse. Till exempel säkras dina bankkortsuppgifter med Secure Sockets Layer (SSL)-krypteringsteknologi och åtkomst till dina personliga uppgifter av våra anställda eller tredje parts personal kommer endast att förekomma på en behöver-veta-basis och vara föremål för strikta sekretessförpliktelser. Vi hoppas dock att du förstår att trygghet och säkerhet i bästa fall är ansträngningar och förpliktelser som aldrig kan garanteras.

6.5. Om du är registrerad till att erhålla marknadsföringsinformation, såsom kommunikationer, reklam, erbjudanden och informationsblad via e-post eller andra person-till-person-kanaler för elektronisk kommunikation, kan du ändra dina inställningar angående att erhålla sådan marknadsföringsinformation genom att klicka på den opt-out-länk som tillhandahålles i sådan marknadsföringsinformation.

6.6. Om du är registrerad till att erhålla marknadsförings­information i pappersform, såsom tidskrifter, kommunikationer, reklam, erbjudanden och informationsblad, kan du invända mot att erhålla ytterligare marknadsföringsinformation i pappersform genom att skicka in en begäran till vårt dataskyddsombud i enlighet med artikel 7.8 av denna integritetspolicy.

7. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

7.1. Du harrätten att begära åtkomst till alla personuppgifter som har med dig att göra och som hanterats av oss. Vi förbehåller oss rätten att debitera en rimlig administrativ avgift för flera på varandra följande önskemål om tillgång som tydligt har skickats in för att orsaka oss besvär eller skada. Varje begäran måste specificera vilka uppgiftskategorier du önskar få tillgång till och för vilka behandlingsaktiviteter.

7.2. Du har rätten till rättelse, dvs. att be om att alla personuppgifter som har med dig att göra och är felaktiga, rättas utan kostnad. Om du skickar in en begäran om rättelse, måste din begäran åtföljas av bevis på den bristfälliga beskaffenheten hos de uppgifter för vilka rättelse begärs.

7.3. Du har rätten att återkalla ditt tidigare givna samtycke till behandling av dina personuppgifter.

7.4. Du har rätten att begära radering, dvs. att personuppgifter som har med dig att göra tas bort, ifall dessa uppgifter inte längre behövs mot bakgrund av de syften som anges ovan eller om du återkallar ditt samtycke för behandling. Tänk dock på att en begäran om radering kommer att utvärderas av oss mot:

 

· Våra och en tredjeparts intressen som kan åsidosätta dina intressen; eller

· Rättsliga eller lagstadgade skyldigheter eller administrativa eller rättsliga föreskrifter som kan motsäga en sådan radering.

7.5. Du har rätten till begränsning istället för radering, dvs. att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om:

· Vi verifierar riktigheten av dina personuppgifter; eller

· Behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen av dina personuppgifter; eller

· Du begär dina personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk, om vi inte längre behöver dina personuppgifter i de syften som anges i artikel 3 ovan; eller

· Vi verifierar huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen om du utövar din rätt att invända enligt artikel 7.6.

7.6. Du har rätten att invända mot behandling av personuppgifter om:

· Behandlingen är baserad på vårt berättigade intresse under artikel 3 ovan; och

· Du kan bevisa att det finns berättigade skäl i samband med din specifika situation som motiverar en sådan invändning; och

· Våra berättigade intressen inte väger tyngre än dina intressen.

Om den avsedda hanteringen kvalificerar som direkt marknadsföring, har du rätten att invända mot sådan hantering utan kostnad och utan berättigande.

7.7. Du har rätt till dataportabilitet, dvs. att från oss erhålla i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, alla personuppgifter som du har gett oss, ifall behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller ett avtal med dig under artikel 3 ovan.

7.8. Om du önskar lämna in en begäran om att utöva en eller flera av de rättigheter som angetts ovan, kan du kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]. En begäran via e-post att utöva en rättighet kommer inte att tolkas som samtycke till behandling av dina personuppgifter utöver vad som krävs för att hantera din begäran. En sådan begäran skall uppfylla följande krav:

· Klart och tydligt ange vilken rättighet du vill utöva; och

· Klart och tydligt ange anledningarna till att du utövar din rättighet, om detta krävs; och

· Din begäran skall dateras och undertecknas; och

· Din begäran skall åtföljas av en digital skanning av ditt giltiga id-kort som bevisar din identitet. Om du använder kontaktformuläret är det möjligt att vi ber dig om en undertecknad bekräftelse och bevis på din identitet.

Vi kommer omedelbart att informera dig när vi har mottagit din begäran. Om din begäran uppfyller villkoren ovan och visar sig vara giltig, kommer vi att tillmötesgå din begäran så snart det rimligen är möjligt och senast trettio (30) dagar efter det att vi har mottagit din begäran.

Om du har några klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter, kan du alltid kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]. Om du förblir missnöjd med vårt svar, kan du lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten.

Jag vill använda Hubbard administrativ teknologi i mitt företag. Hur gör jag?

Svaret är enkelt:

Få behörighet att använda Hubbard administrativ teknologi i ditt företag genom att bli en medlem i den världsomspännande gruppen likasinnade yrkespersoner som använder framgångens teknologi.

Gå med i medlemskapet för expanderande företag.

GÅ MED I WISE

Framgångsberättelser

År 2015 implementerade vi Model of Admin Know-How (MAKH) -programmet från WISE på vårt företag. Vi ökade genast vår produktion och leverans, förbättrade kvaliteten på vår tjänst och produkt såväl som kundernas nöjdhet. Företaget blev också mer proffsigt och hållbart. Sedan dess har vi uppnått våra högsta produktionsnivåer någonsin varje år. WISE har gjort det möjligt för oss att bygga en bättre och bättre organisation.

Vi har nyligen undersökt våra anställda och de svarade:
”Jag lär mig nya saker här, jag har utvecklats och blivit mer säker på mig själv. Detta är ett rejält företag med bra organisation och trevliga kollegor.”

Sedan MAKH har implementerats har vi fått officiella utmärkelser varje år för god ekonomi, priser för expansion samt årets hantverkare.

Min fru och jag har kunnat vara borta från företaget under längre perioder under det senaste året, men företaget klarade sig ändå bättre än någonsin vad gäller omsättning och solvens förra året. Vi har också kunnat öka våra filantropiska ansträngningar ännu mer på grund av vår ökade solvens.

Att driva verksamheten har varit roligare när mer organisation går in och expansion sker.

– David Frykman, DM TAK Stockholm

”Att driva ett företag med personal och kunder kan ibland göra att du känner dig fastkörd, trött och frustrerad.

Men efter att vi implementerat grunderna för Hubbard administrativ teknologi i vårt företag har vi blivit mycket mer välmående med mycket mindre ansträngning och nästan inga svårigheter. Detta låter oss fokusera på att leverera god service till våra kunder och arbeta för att uppnå syftet med vår verksamhet. Slutresultatet är att Model of Admin Know How-programmet tar bort bekymren från företaget och gör det lika roligt och lika spännande som det var då vi först startade.”

- John Nesbit, VD för Customer Factory

“Model för Admin Know-How-verktygen ger människor ett exakt program för att hantera allt, från deras statistik och orgplan, till villkor och administrativa skalor.

Vi har använt detta verktyg mycket framgångsrikt i vårt eget företag och i den grad vi implementerade Model of Admin Know-How-programmet har vi vuxit exponentiellt. Bevis finns i statistiken. Vi har expanderat mer än 30 gånger och vi har bara börjat komma igång!”

- Rafferty Pendery, grundare av Studio98

Vi startade vår fastighetsverksamhet år 2004 med bara två partners.

Nu är vi ett team med 13 personer och har expanderat vårt högspecialiserade produktionskontor till ett höghus som blivit ett lokalt landmärke. Vi har fortsatt att expandera och är nu välkända i vår stad och får regelbundet utmärkelser och erkännanden för vårt arbete - tre kända branschtidningar gav oss nyligen sina respektive utmärkelser som "bästa i branschen".

Våra intäkter förra året var de högsta hittills och i år är vi på väg att slå till och med det rekordet. Detta program är en del av vår expansion.

– Franz Speiler, Spieler & Seeberger Immobilien

År 1985 grundade jag min praktik tillsammans med bara min fru. Idag har vi 52 personer som arbetar med oss ​​- och vi fortsätter kontinuerligt att expandera och bygger ännu fler lokaler för att ta med ytterligare tekniker.

Teknologin har hjälpt oss att genomföra breda marknadsföringskampanjer i området som har lockat ett stort antal nya kunder, och vi är nu ganska välkända i hela staden.

Vi arbetar nu för att köpa flera andra praktiker och kommer att bilda ett nätverk av dem med högkvalitativa tjänster som levereras i hela staden.

WISE-förmånerna har hjälpt mig avsevärt att förbättra administrativa kvaliteten i vår praktik och bygga upp ett team av chefer som vet exakt vad de ska göra, vad som fungerar och vad som inte gör det.

– Dr. Thomas Röder

Vi har använt förmånerna i WISE för att hjälpa vårt ena familjeföretag (man och fru) att utöka sig till fyra företag idag - alla växer och har framgång. Vi brukade ha massor av sena nätter, massor av eftersläpningar, mycket uthärdande och inte tillräckligt med pengar för att betala räkningarna. Nu har vi eliminerat eftersläpningarna, all produktion är aktuell och statistiken ökar med full ekonomisk kontroll. Dessutom reser vi nu runtom i världen under halva året och deltar regelbundet i flera frivilliga aktiviteter för vårt samhälle och vår kyrka.

Att arbeta utan denna teknologi skulle vara som att gå blind i en öken.
Tack vare WISE är "arbetet" nu roligt och givande.

- MH

Jag startade min verksamhet från början år 2010. Genom att använda förmånerna med mitt WISE-medlemskap kunde jag arbeta mig ut ur icke-existerande med rätt tillämpning av teknologin.

Genom att använda orgplanen och management med statistik kunde jag fatta rätt beslut och hitta framgångsrika åtgärder för mitt företag.

Med alla dessa verktyg och dessa uppgifter har jag byggt upp mitt företag från 1 till nu 9 anställda och vi har fortsatt att expandera - vi är nu i en långsiktig välståndstrend.

Jag har använt all denna teknologi för att nu hitta tid att expandera och skapa ett annat nytt företag - Hubbard administrativ teknologi hjälpte mig att uppnå allt detta.

- CG