Organisationens mönster

LÄS MER

Det centrala i Hubbards administrativa system är Organiseringsplanen med sju divisioner, eller ”orgplanen”, som den kallas mera allmänt. Planen utvecklades av L. Ron Hubbard 1965 och är ett helt fyrdimensionellt organiseringsmönster som kartlägger de arbetsuppgifter, ställningar och funktioner som finns i all framgångsrik aktivitet, vare sig i grupp eller individuellt.

Organiseringsplanen anger faktiskt den idealiska organisationsstrukturen för vilken verksamhet som helst.

Orgplanen är inte något traditionellt organisationsschema utan avspeglar grundläggande naturlagar. I en banbrytande upptäckt insåg Hubbard att all verksamhet har en ordningsföljd som kallas Produktionscykeln.

Denna följd är inte alls baserad på någon godtycklighet. Hubbard upptäckte att oavsett storlek, bransch eller organisationsmodell är det en iakttagbar naturlag att det finns sju nödvändiga och exakta funktioner som behövs för en samordnad strävan – för att åstadkomma någonting.

Dessa representeras på orgplanen som divisioner 1 till 7 och anger varje funktion. Den visar vem som utför varje roll, befattning och arbetsuppgifter för varje gruppmedlem samt den specifika Värdefulla slutprodukten för varje division.

Utmärkande för denna orgplan är att man går in i den från vänstra sidan och fortsätter till höger, börjande med Division 1 och vidare igenom divisionerna till Division 6 och sedan ut. (En individ eller partikel flödar inte genom Division 7; denna division samordnar aktiviteterna för resten av organisationen och ser till att den fungerar som den ska för att uppnå dess mål.)

Orgplanen kan anpassas till alla branscher och all gruppverksamhet – från klubbar till sportlag, från småföretag till jättebolag, till och med från familjer till statliga myndigheter – för att påtagligt öka effektiviteten, produktionen och tillväxten.

För att mäta dess praktiska tillämpning kan organisationer till och med mäta sina aktuella aktiviteter mot den för att upptäcka vilka organiseringsfunktioner som saknas.

Till exempel är det självklart att du måste ha Kommunikation med andra om vad du gör och att dina kommunikationsvägar är väletablerade inom och utanför en grupp för att kunna vara framgångsrik i livet.

På samma sätt är Disseminering nödvändig för att berätta för andra vad du producerar och främja detta.

Du måste även ha fysiska material för att ta fram din produkt, och detta är din Ekonomi. I detta ingår kapital att köpa de nödvändiga materialen och ett sätt att köpa dem, samt att sköta om dina tillgångar.

Sedan finns det Produktionen av din produkt – den tjänst som tillhandahålls eller artikel som tillverkas och byts ut på arbetet och i livet.

Och när produkten är färdig, granskar Kvalificering den för att se till att den uppfyller kraven för en produkt, och om inte, åtgärdar den problemen så att produkten blir värdefull och kan bytas ut. Kvalificering innefattar också din vidareutbildning (och utbildningen av en organisations personal) så att produktionen hela tiden kan förbättras.

När produkten har verifierats som kvalificerad distribueras den av Distribueringsdivisionen, som genom lämplig PR skapar en ny ”publik” som kan få den och som gör dig och dina produkter kända och önskade av dem. På så sätt upprepas cykeln och tillväxt uppstår.

Att fastställa mål och planera för framtiden görs av den
Exekutiva divisionen, vilken också håller saker och ting igång och löser olika problem som kan uppstå.

De funktioner som utförs av varje division är vidare uppdelade i
departement, vanligtvis tre till antalet, sammanlagt tjugoen totalt. Varje departement har en unik funktion och unika produkter som när tillsammans utgör divisionens övergripande produkt.

För att vidare framhäva den universella nyttan av denna banbrytande upptäckt (som kallas för en filosofisk maskin), kan man reflektera över sitt eget liv och se huruvida dessa tjugoen funktioner uttrycks och utförs. Varje uteblivande som man hittar kommer att visa orsaken till hittills ”oförklarliga” svårigheter. Man kan därefter vidta åtgärder för att råda bot på dessa brister och förbättra sitt liv.

Organiseringsplanen är inte ett statiskt tvådimensionellt schema. Det finns i tre dimensioner – och fortsätter genom tiden. Under idealiska omständigheter skulle den monteras på en stor cylinder för att visa att den flödar i en cirkel, där division 7 möter division 1. Den är i själva verket spiralformad, med division 7 högre än och bredvid division 1. För att understryka detta faktum på den tvådimensionella planen, placeras division 7 före resten av divisionerna.

Och för att betona dess namn som en Organiseringsplan har den konfigurerats för kontinuerlig handling.

– Redaktörerna