Vad är L. Ron Hubbards administrativa teknologi?

L. Ron Hubbard – Lösningar för administration

“Det är inte människans drömmar som sviker henne”, tillkännagav  L. Ron Hubbard. “Det är bristen på den know-how som krävs för att få dessa drömmar att bli verklighet.” Enbart av den anledningen har “hela nationer, för att nu inte tala om kommersiella företag eller grupper eller samhällen, i årtionden famlat omkring i total förvirring.”

 

Konsekvenserna av detta stirrar oss varje dag i ansiktet i form av tidningsrubriker: förlamande penningbrist, betungande skatter och sviktande företag. T.o.m. i det välmående USA lever idag mer 37 miljoner människor under existensminimum. Det är följaktligen inte för inte som L. Ron Hubbard ytterligare förklarade: “Människans lycka, och företags och staters bestånd, är uppenbarligen beroende av organisatoriskt kunnande.”

 

Om man verkligen förstod hur individer fungerar optimalt – deras behov, deras strävanden och orsaken till deras misslyckanden – skulle man naturligtvis också förstå hur grupper av individer fungerar optimalt. Det var från denna utgångspunkt som L. Ron Hubbard angrep problemen rörande hur vi samarbetar med andra – han gjorde det inte med administrativa knep eller auktoritära bestämmelser, utan med en unik medkänsla i sin syn på grupper såsom individer förenade av ett gemensamt syfte.

 

Allt som allt arbetade L. Ron Hubbard under mer än tre årtionden med att utveckla och systematisera den administrativa policy som Scientologi-organisationer följer. Denna policy härstammar från de fundamentala lagar, som styr allt mänskligt beteende och sålunda utgör en samlad kunskap som har samma betydelse för grupper som hans skrifter om Dianetik och Scientologi har, när det gäller rehabiliteringen av en person som en andlig varelse. Före utvecklandet av Dianetiken och Scientologin kände ingen till principerna för hur det mänskliga sinnet fungerar. Lika litet kände man till de principer som skapar en framgångsrik grupp.

 

Det centrala i Hubbards administrativa upptäckter är ”organiseringsplanen”, eller ”orgplanen”, som den kallas mera allmänt. Organiseringsplanen utvecklades 1965 och är en i diagramform uppställd organisationsstruktur, som beskriver varje funktion som är nödvändig för att en grupp skall kunna nå framgång. Organiseringsplanen anger faktiskt den idealiska organisationsstrukturen för vilken verksamhet som helst.

 

Denna struktur skildrar alla aktiviteter, vare sig det gäller en grupp eller en individ, och omfattar sju viktiga divisioner. Dessa divisioner visar i sin tur alla de uppgifter, positioner och åtgärder som behövs för en samordnad ansträngning. Division 1 till 7 på organiseringsplanen har ordnats i en följd som kallas för ”produktionscykeln”. Denna följd är inte på något som helst sätt baserad på någon godtycklighet. När Hubbard talar om en produktionscykel menar han inte ett löpande band eller den mänskliga maskin som utgör den organisatoriska strukturen i industri- och affärsvärlden. Nej, han avser de specifika aktiviteter som all produktion följer helt naturligt, den må vara utförd av en individ eller en grupp. Det är ett faktum att man måste genomgå dessa sju grundsteg om man önskar åstadkomma någonting alls. Mot bakgrund av detta är organiseringsplanen inte bara idealmetoden för hur man uppnår framgångsrik organisation; det är faktiskt den enda metoden för framgångsrik organisation. .

 

När Hubbard väl hade fastställt den idealiska organisatoriska formen, fortsatte han med att tillhandahålla den specifika administrativa policy som denna form baserar sig på. Dessa administrativa policyn finns bevarade i en serie referensvolymer, som heter Organization Executive Course (OEC). De här OEC-volymerna innehåller teorin och detaljerna för varje aspekt av arbetet i en organisation – allt från anställning av personal till de anställdas etiska uppträdande, från marknadsföring till kvalitetskontroll osv. Det finns faktiskt för varje division på orgplanen en motsvarande OEC-volym med exakt policy för varenda uppgift och funktion i den divisionen.

l. Ron Hubbards Managementserier innehåller alla verktyg som behövs för framgångsrik management på hög nivå, inklusive banbrytande administrativa teknologier relaterade till personal, organisation och management

I kompletterande volymer, som kallas Managementserierna, beskriver Hubbard likaledes allt vad en ledare behöver veta i ämnet ”hur man leder en organisation”, t.ex. hur man organiserar, hur man agerar som chef, hur man etablerar, hur man sköter personalfrågor och t.o.m. konsten att skapa public relations. OEC-volymerna innehåller med andra ord den policy varigenom man får en organisation att fungera, under det att Managementserierna ger oss policyn för hur organisationer skall ledas.

 

Bland principerna i denna samling policy finner man de mycket viktiga ”existenstillstånden”. Hubbard definierade dessa tillstånd såsom de olika graderna av framgång eller överlevnad hos någonting. De skarpsinniga administratörer som talar om ett ”företags hälsotillstånd” har ett vagt hum om denna grundläggande tanke. Men denna idé om ett företags hälsa tar bara upp två tillstånd – bra eller dåligt – och erbjuder inte något exakt sätt att åstadkomma en bättre hälsa. Hubbard har däremot en hel del mer att erbjuda. För att ta ett konkret exempel: Han analyserade de olika graderna av överlevnad – från ett tillstånd av obefintlighet till en farlig situation, till en krissituation, till ett tillstånd av normal verksamhet, och vidare till tillströmning och makt. Dessutom har han <a>nedtecknat</a> specifika formler, dvs. de nödvändiga mått och steg man måste ta för att förbättra ett tillstånd, vilket som helst. För en organisations del betyder detta med andra ord att man, genom att helt enkelt utföra de angivna stegen, rör sig upp genom varje enskilt tillstånd och vidare till nästa, ända tills organisationen verkligen har framgång.

 

“Efter att ha haft möjligheten att läsa L. Ron Hubbards administrativa skrifter på djupet är jag imponerad. Tekniken är genomsyrad av förnuft och praktik. Jag känner inte till någon annan uppsättning administrativa lagar och metoder som är lika fullständiga, genomförbara och allmänt tillämpliga som Mr. Hubbards. Hans filosofi om organisationskunskap och hans klara förklaringar om dess tillämpning förtjänar bred användning inom industri, kommersiella företag och myndigheter.”

—Robert Goldscheider – Ordförande

The International Licensing Network, Ltd., Technology Management Consultants

För att förhindra gissningar vid tillämpning av tillståndsformlerna, utarbetade Hubbard vidare olika metoder, varmed man kan styra en organisations hälsotillstånd med hjälp av statistiker. En statistik är, enligt den definition som Hubbard utarbetade, ett antal eller en mängd av något i jämförelse med ett tidigare antal eller en tidigare mängd av samma sak. Statistiker avser alltså den mängd arbete som utförts, eller värdet därav, och är därmed det enda förnuftiga måttet på produktion eller på en verksamhet, vare sig den är organisatorisk eller individuell. Administrativt ger då statistiken en barometer för organisatorisk hälsa, medan existenstillstånden av L. Ron Hubbard tillhandahåller verktygen för att förbättra detta hälsotillstånd. Korrekt utnyttjade kan dessa verktyg göra det möjligt att exakt finna besvärliga områden och förbättra dessa oroshärdar.

Med tanke på vad Hubbards administrativa genombrott representerar när det gäller att tillhandahålla regler för vilka grupper som idealiskt fungerar, var det oundvikligt att hans administrativa upptäckter skulle bli mycket efterfrågade i allmän industri och på andra håll. Följaktligen och uttryckligen för att möta denna efterfrågan grundades Hubbard Colleges of Administration.

“För att vara effektiv och framgångsrik måste en ledare så fullständigt som möjligt förstå målen för och syftena hos den grupp han leder…. Han måste vara i stånd att tolerera och förbättra de praktiska resultaten och framstegen som hans grupp och dess medlemmar har möjlighet att uppnå. Han måste alltid eftersträva en minskning av den existerande klyftan mellan det ideala och det praktiska.” – L. Ron Hubbard

Dessa institut utnyttjar L. Ron Hubbards upptäckter specifikt för att utveckla en yrkesmans förmåga att klara av de utmaningar han möter, då han administrerar och leder en grupp, ett företag eller en organisation. Med huvudkvarter i Los Angeles sträcker sig nätverket nu över fem kontinenter. Det tillhandahåller utbildning i L. Ron Hubbards administrativa metoder för yrkesmän och kvinnor inom alla discipliner: tung industri, servicesektorn, underhållning, kommunikation, sjukvård och alla tänkbara yrkesområden. Det internationella flagskeppet i Los Angeles, som erbjuder diplomprogram, har deltagare från mer än ett dussin länder, i synnerhet Asien, där innovativa ledningsmetoder är speciellt efterfrågade.

Av ännu mer aktuellt intresse är kanske användningen av L. Ron Hubbards administrativa metoder i det forna östblocket. Privatiseringen av industrin i dessa länder har krävt en helt ny organisatorisk filosofi. Exempelvis Ryssland har spridit L. Ron Hubbards administrativa verktyg till hela den ekonomiska infrastrukturen. Genom samma privatiseringsprocess, vände sig ungerska administratörer också till L. Ron Hubbards organisatoriska policyn och etablerade ett Hubbard College i Budapest. Om än i ett helt annorlunda ekonomiskt klimat, ståtar ett betydande antal av Colombias statligt anställda på liknande sätt med utbildningen i Hubbard College, och det gör även många av Texas delstats- och countyanställda.

Lågkonjunktur, inflation, minskad produktivitet, skulder, strejker, arbetslöshet, fattigdom och nöd – dessa alltför välkända symptom på ekonomisk tillbakagång är egentligen tecken på ett mycket djupare problem: en fatal brist på administrativt kunnande. Om dagens företag och regeringar vore i stånd att på ett kompetent sätt tillämpa de grundläggande principerna för organisation och administration, skulle de anta fungerande lösningar på det ekonomiska kaos som råder.

Detta är den roll som L. Ron Hubbards administrativa teknologi har: att tillhandahålla de medel varigenom företag kan nå framgång, regeringar kan styra förnuftigt, hela befolkningar kan leva utan någon ekonomisk press och, kort sagt, kan svikna drömmar få nytt liv.

Hubbard College of Administration International, i Los Angeles, Kalifornien. Världsomspännande Hubbard College-nätverkets akademiska huvudkvarter i Los Angeles välkomnar studenter från ca 25 länder och har enastående resultat jämfört med liknande institut vad gäller jobbplacering efter slutförda studier – hela 96 procent.