Wat is de bestuurlijke technologie van L. Ron Hubbard?

L. Ron Hubbard – Oplossingen voor administratie

“Het zijn niet de dromen waar het de mens aan ontbreekt”,  verklaarde L. Ron Hubbard.  “Het is een gebrek aan de vereiste knowhow om die dromen ook te realiseren.”  Om uitsluitend en alleen deze reden,  “Hebben hele bevolkingen, om maar te zwijgen over bedrijven, samenlevingen en groepen, tientallen jaren in verwarring en onrust doorgebracht.”

De gevolgen hiervan worden ons iedere dag in de krantenkoppen onder ogen gebracht: verlammende tekorten, hoge belastingdruk, bedrijven die failliet gaan en alleen al in de welvarende Verenigde Staten leven meer dan 37 miljoen mensen onder de armoedegrens. Niet voor niets legde Hubbard verder dan ook uit: “Het geluk van de mens en de levensduur van bedrijven en landen hangt kennelijk af van organisatorische knowhow”.

Indien men werkelijk begreep hoe mensen het best functioneren – hun behoeftes, ambities en de oorzaak van hun falen – zou men natuurlijk begrijpen hoe groepen mensen het best functioneren. Dit was het uitgangspunt van waaruit Hubbard de problemen benaderde met betrekking tot de wijze waarop wij met anderen samenwerken. Niet met bestuurlijke foefjes of autoritaire decreten, maar met een oprecht meelevende kijk op groepen als verzamelingen van individuele mensen die zich voor een gezamenlijk doel verenigd hebben.

In totaal heeft Hubbard meer dan dertig jaar besteed aan het ontwikkelen en codificeren van de bestuurlijke beleidsregels volgens welke Scientology organisaties functioneren. Deze beleidsregels zijn afgeleid van de basiswetten die het gehele menselijke gedrag bepalen, en op die manier een hoeveelheid kennis vormen die net zo belangrijk is voor groepen, als zijn geschriften over Dianetics en Scientology zijn voor de rehabilitatie van de individuele geest. Sterker nog, vóór Dianetics en Scientology kende niemand werkelijk de principes die bepalend zijn voor groepsactiviteiten, net zo min als men de principes kende van het menselijk verstand.

De kern van de bestuurlijke ontdekkingen van Hubbard wordt gevormd door het Organiseerbord of “Orgbord” zoals dit algemener bekend staat. Het Orgbord werd in 1965 ontwikkeld en is de schematische voorstelling van de organisatie, waarbij iedere functie die noodzakelijk is voor een succesvolle groepsactiviteit is benoemd. In feite beschrijft het Orgbord het ideale organisatorische patroon voor welke activiteit dan ook.

Dit patroon bakent vele activiteiten af – zowel in groepsverband als individueel – uitgedrukt in zeven essentiële divisies. Die divisies zetten op hun beurt alle plichten, functies en acties uiteen die noodzakelijk zijn voor een gecoördineerde inspanning. De divisies 1 tot en met 7 van het Organiseerbord staan in een volgorde die bekend staat als de “productiecyclus”. Nogmaals, deze volgorde is volstrekt niet willekeurig gekozen. Wanneer Hubbard van een productiecyclus spreekt, heeft hij het niet over een lopende band of de menselijke machine die het organisatiepatroon vormt in de zakenwereld. Hij bedoelt eerder de specifieke stappen die alle productieprocessen, zowel individueel als in een groep, op natuurlijke wijze volgen. In feite moet iemand die wat dan ook wenst te realiseren, deze zeven basisstappen uitvoeren. In dit verband is het Organiseerbord niet alleen de ideale methode voor een succesvolle organisatie, het is eigenlijk de enige methode voor een succesvolle organisatie.

Na het bepalen van de ideale vorm van organisatie geeft Hubbard de specifieke bestuurlijke beleidsregels volgens welke deze vorm functioneert. Deze bestuurlijke beleidsregels zijn uiteengezet in een reeks naslagwerken die als de Organization Executive Course (OEC, organisatiecursus voor bestuurders) bekend staat. Deze OEC-boeken beschrijven in detail de theorie en de bijzonderheden van elk facet dat een rol speelt in een organisatie, van het werven van personeel tot het ethisch gedrag van medewerkers, van reclame tot kwaliteitscontrole, enz. Er is een boekdeel voor iedere divisie van het Orgbord, waarin de precieze werking en functies van die divisie uiteen worden gezet.

De Management Series-volumes van L. Ron Hubbard bevatten alle tools die nodig zijn voor succesvol management op hoog niveau, inclusief baanbrekende bestuurlijke technologie met betrekking tot personeel, organisatie en management

De boekdelen van L. Ron Hubbard’s Management Series bevatten alle gereedschappen die nodig zijn voor het leiden van een organisatie, zoals hoe te organiseren, hoe een leidinggevende te zijn, hoe een organisatie neer te zetten, hoe met personeel om te gaan en zelfs de kunst van public relations. De OEC-boeken geven dus beleidsregels voor het dagelijks leiden van een organisatie, terwijl de Management Series beleidsregels geeft voor het besturen van organisaties.

Onder de principes die men in deze beleidsregels aantreft, zijn de zeer belangrijke “Condities van Bestaan”, die Hubbard definieerde en die de mate van succes of voortbestaan van iets uitdrukt. Het basisconcept is vaag bekend aan de pientere bestuurder die spreekt in termen van de “gezondheid van een bedrijf”. Maar waar het idee van de gezondheid van een bedrijf slechts twee condities impliceert, goed of slecht, en geen precieze middelen biedt om die gezondheid te verbeteren, geeft Hubbard veel meer. Hubbard analyseerde in het bijzonder de verschillende niveaus van voortbestaan: van een conditie van niet-bestaan, tot een conditie van gevaar, tot een conditie van noodtoestand, tot condities van normaal functioneren, toevloed en macht. Bovendien zette hij de noodzakelijke formules of stappen <a>uiteen</a> die men moet volgen om een betere conditie te bereiken. Dat wil zeggen dat men, door het uitvoeren van eenvoudig uitgestippelde stappen, via iedere conditie opklimt naar de volgende conditie, tot de organisatie werkelijk floreert.

“Ik heb de kans gehad om uit de eerste hand vrij diep in de bestuurlijke geschriften van L. Ron Hubbard te duiken. De technologie is doordrenkt met gezond verstand en bruikbaarheid. Ik ken geen andere bestuurlijke wetten en methoden die zo volledig, werkbaar en breed toepasbaar zijn als die van meneer Hubbard. Zijn filosofie van organisatorische knowhow en zijn heldere uitleg voor de toepassing ervan verdienen brede toepassing in de industrie, commerciële ondernemingen en de overheid.”

—Robert Goldscheider – voorzitter

The International Licensing Network, Ltd., Technology Management Consultants

Om al het giswerk omtrent de bedrijfsconditie te vermijden, werkte Hubbard methoden uit om de organisatorische gezondheid te monitoren door middel van statistieken. De statistiek, zoals hij het definieerde, is een getal of bedrag dat wordt vergeleken met een eerder getal of bedrag van hetzelfde ding. Statistieken verwijzen dus naar een hoeveelheid werk of de waarde ervan en zijn de enige zuivere maatstaven voor ieder productieproces of activiteit, of het nu een organisatorische activiteit betreft, of het werk van een individuele medewerker. Bestuurlijk gezien vormen de statistieken dus de barometer van de organisatorische gezondheid, terwijl de Condities van Bestaan de middelen leveren om die staat van gezondheid te verbeteren. Wanneer deze middelen correct worden gebruikt, kunnen ze probleemgebieden exact identificeren en deze dan verbeteren.

Gezien wat Hubbards bestuurlijke doorbraken betekenen in termen van het verschaffen van regels waardoor groepen ideaal functioneren, was het onvermijdelijk dat zijn bestuurlijke ontdekkingen in de algemene industrie en elders veel gevraagd zouden worden. Derhalve, en uitdrukkelijk om aan die vraag te voldoen, werden de Hubbard Colleges of Administration opgericht.

“Om effectief en succesvol te zijn, moet een manager de doelen en doelstellingen van de groep die hij beheert zo volledig mogelijk begrijpen.… Hij moet de praktische verworvenheden en vorderingen die zijn groep en zijn leden mogelijk kunnen maken, kunnen tolereren en verbeteren. Hij moet ernaar streven om altijd de altijd bestaande kloof tussen het ideale en het praktische te verkleinen. ‘ – L. Ron Hubbard

Deze instellingen maken specifiek gebruik van de werken van L. Ron Hubbard voor de verbetering van het vermogen van een professional om de uitdagingen van het beheren en leiden van een groep, bedrijf of organisatie aan te pakken. Het netwerk heeft zijn hoofdkantoor in Los Angeles en strekt zich nu uit over vijf continenten. Het biedt training in de bestuurlijke methoden van L. Ron Hubbard aan zakenlieden en vrouwen uit alle arena’s: zware industrie, dienstverlenende industrie, amusement, communicatie, gezondheidszorg en alle denkbare professionele diensten. Als het internationale vlaggenschip ziet de instelling die de graad verleent in Los Angeles verder inschrijvingen uit meer dan een dozijn landen en met name Azië, waar vooral veel vraag is naar innovatieve managementmethoden.

Ook opmerkelijk is het gebruik van de bestuurlijke methoden van L. Ron Hubbard in voormalige communistische landen waar de privatisering van de industrie een geheel nieuwe organisatiefilosofie vereiste. Rusland heeft bijvoorbeeld L. Ron Hubbard bestuurlijke instrumenten verspreid over de hele economische infrastructuur. Via hetzelfde privatiseringsproces wendden Hongaarse beheerders zich ook tot het organisatiebeleid van L. Ron Hubbard en richtten zo een Hubbard College in Boedapest op. Hoewel in een heel ander economisch klimaat, hebben een aanzienlijk aantal Colombiaanse federale werknemers op dezelfde manier een Hubbard College-opleiding, evenals staats- en provinciemedewerkers in Texas.

Recessie, inflatie, dalende productiviteit, schulden, stakingen, werkloosheid, armoede en gebrek – al deze overbekende symptomen van economisch verval zijn in werkelijkheid aanwijzingen voor een veel dieper liggend probleem – een verlammend gebrek aan bestuurlijke knowhow. Indien de basisprincipes van organisatie en bestuur zouden kunnen worden toegepast door huidige bedrijven en overheden, dan zouden deze uitvoerbare oplossingen bieden voor wat nu een economische chaos is geworden.

Dat is de rol van de bestuurlijke technologie van L. Ron Hubbard: de middelen leveren waardoor bedrijven kunnen gedijen, regeringen verstandig kunnen besturen, mensen bevrijd kunnen worden van economische dwang; kortom, waardoor gefaalde dromen weer tot leven kunnen worden gebracht.

Het Hubbard College of Administration International in Los Angeles, Californië: de academische zetel van het wereldwijde Hubbard College-netwerk, de campus van Los Angeles verwelkomt studenten uit ongeveer 25 landen en is de enige instelling in zijn soort met 96% baansuccess voor afgestudeerden van het programma.