Čo je to administratívna technológia L. Rona Hubbarda

L. Ron Hubbard – Riešenia pre správu

“„Človek nezlyháva vo svojich snoch,” povedal L. Ron Hubbard „Zlyháva kvôli nedostatočným vedomostiam, ako premeniť tieto sny v realitu.“ Len z toho dôvodu,  „Celé národy, ani nespomínajúc komerčné firmy alebo spoločnosti alebo skupiny, strávili desaťročia zmietajúc sa v chaose.”

Dôsledky sa potom odrážajú v titulkoch každý deň: paralyzujúce deficity, ťaživé dane, zlyhávajúce podniky a dokonca v zdanlivo prosperujúcich Spojených štátoch okolo štyridsať miliónov ľudí žije pod hranicou chudoby. Nie je náhoda, že pán Hubbard potom ďalej vyhlásil: „Šťastie človeka a dlhovekosť spoločností a štátov zjavne závisia od organizačného know-how.“

Keby človek skutočne chápal, ako najlepšie fungujú jednotlivci – aké majú potreby, túžby a čo je príčinou ich neúspechov – potom by prirodzene chápal, ako najlepšie fungujú skupiny jednotlivcov. Z tohto postoja vychádzal L. Ron Hubbard pri riešení problematiky, ako spolupracujeme s druhými – nie prostredníctvom administratívnych chytákov alebo despotických nariadení, ale jedinečne súcitným pohľadom na skupiny ako na jednotlivcov, ktorých zjednocuje spoločný cieľ.

Pán Hubbard strávil celkom vyše tri desaťročia na vývoji a kodifikácii administratívnych zásad, podľa ktorých fungujú scientologické organizácie. Tieto zásady sú odvodené od základných zákonov riadiacich všetko ľudské správanie a tak predstavujú súbor poznatkov tak dôležitý na tému skupín ako sú jeho práce o dianetike a scientológii pre rehabilitáciu ľudského ducha. Skutočne, až do dianetiky a scientológie nikto naozaj nepoznal princípy riadiace skupinové činnosti o nič viac než poznali princípy riadiace ľudskú myseľ.

V srdci administratívnych objavov pána Hubbarda je organizačná tabuľa, tiež všeobecne známa ako org. tabuľa. Organizačná tabuľa bola vypracovaná v roku 1965 a je to organizačné usporiadanie vo forme diagramu, vyznačujúce každú funkciu vzhľadom na úspešnú skupinovú činnosť. Organizačná tabuľa v skutočnosti popisuje ideálne organizačné usporiadanie pre akúkoľvek aktivitu.

Toto usporiadanie vyznačuje aktivity – či už skupinové alebo jednotlivé – z hľadiska siedmich základných divízií. Tieto divízie potom popisujú všetky povinnosti, pozície a funkcie potrebné na koordinované úsilie. Divízie 1 až 7 na organizačnej tabuli sledujú postupnosť známu ako výrobný cyklus. Táto postupnosť nie je v žiadnom prípade svojvoľná. Keď pán Hubbard hovorí o výrobnom cykle, nehovorí o bežiacom páse alebo ľudskom stroji, ktoré tvoria organizačné usporiadanie vo svete korporácií. Namiesto toho hovorí o všetkých tých špecifických aktivitách, ktoré prirodzene nasledujú vo všetkých výrobách, či už individuálnych alebo skupinových. V skutočnosti: ak niekto chce čokoľvek dosiahnuť, musí vykonať týchto sedem základných krokov. Z toho hľadiska je organizačná tabuľa nielen ideálnou metódou úspešnej organizácie, ale je to v skutočnosti jediná metóda úspešnej organizácie.

Po zadefinovaní ideálnej organizačnej formy pán Hubbard ďalej uvádza špecifické administratívne zásady, na ktorých táto forma funguje. Tieto administratívne zásady sa nachádzajú v súbore referenčných textov známych ako organizačný výkonný kurz (OVC). Zväzky OVC uvádzajú teóriu a detaily každej pracovnej stránky v organizácii – od najímania pracovníkov až po etické správanie zamestnancov, od povyšovania po kontrolu kvality a viac. V skutočnosti s každou divíziou organizačnej tabule korešponduje jeden zväzok, ktorý popisuje presnú operáciu a fungovanie tejto divízie.

Zväzky manažérskych sérií L. Rona Hubbarda obsahujú všetky nástroje potrebné na úspešné riadenie na vysokej úrovni, vrátane prevratnej administratívnej technológie ohľadom pracovníkov, organizácie a riadenia.

V ďalších zväzkoch známych ako manažérske série pán Hubbard uvádza všetko, čo výkonný pracovník potrebuje vedieť na tému riadenia organizácie. Zahŕňajú: ako organizovať, ako fungovať ako výkonný pracovník, ako zaviesť, ako zaobchádzať s pracovníkmi a dokonca aj umenie vzťahov s verejnosťou. Zväzky OVC takto poskytujú zásady, podľa ktorých človek vedie organizáciu, zatiaľ čo manažérske série poskytujú zásady, ktorými sa riadia organizácie.

Medzi princípmi nachádzajúcimi sa v týchto zásadách sú veľmi kľúčové podmienky existencie, ktoré pán Hubbard definoval z hľadiska stupňa úspechu alebo prežitia. Základná koncepcia je zhruba známa bystrému správcovi, ktorý hovorí o „podnikovom zdraví“. No zatiaľ čo myšlienka podnikového zdravia predpokladá len dva stavy – dobré alebo zlé – a neponúka žiadny presný prostriedok na zlepšenie tohto zdravia, L. Ron Hubbard ponúka oveľa viac. Konkrétne pán Hubbard analyzoval rôzne stupne prežitia – od stavu neexistencie na nebezpečnú situáciu, po stav núdze po stav normálu, blahobytu a moci. Okrem toho rozpísal potrebné vzorce pre podmienky alebo akcie, ktoré musí človek vykonať na zlepšenie akékoľvek stavu. To znamená, že jednoduchým vykonaním popísaných krokov človek postupuje z každého stavu na ďalší až dovtedy, kým jeho organizácia skutočne nebude prekvitať.

„Keď som mal z prvej ruky príležitosť dosť hlboko sa ponoriť do administratívnych spisov L. Rona Hubbarda, som ohúrený. Technológia je prešpikovaná zdravým rozumom a praktickosťou. Neviem o žiadnom inom súbore administratívnych zákonov a metód, ktorý by bol tak kompletný, použiteľný a všeobecne uplatniteľný ako od pána Hubbarda. Jeho filozofia organizačného know-how a prehľadné vysvetlenia na jeho aplikáciu si zaslúžia široké použitie v priemysle, komerčných podnikoch a vo vláde.“

– Roert Goldscheider – Predseda

The International Licensing Network, Ltd., poradcovia pre technologické riadenie

Na elimináciu akéhokoľvek dohadovania sa o prevádzkovom stave človeka, pán Hubbard ďalej definuje metódy monitorovania organizačného zdravia pomocou štatistík. Štatistika, ako ju definuje, je číslo alebo čiastka v porovnaní s predchádzajúcim číslom alebo čiastkou rovnakej veci. Štatistika sa teda týka množstva vykonanej práce alebo jej hodnoty a je jediným spoľahlivým meradlom akejkoľvek výroby alebo činnosti, či už ide o organizáciu alebo jednotlivca. Administratívne takto štatistika predstavuje barometer organizačného zdravia, zatiaľ čo stavové vzorce poskytujú prostriedky na zlepšenie tohto zdravotného stavu. Tieto nástroje, keď sa používajú správne, umožňujú presnú izoláciu problematických oblastí a zlepšenie týchto problémových miest.

Vzhľadom na to, čo predstavujú administratívne prelomy pána Hubbarda pokiaľ ide o poskytovanie pravidiel, podľa ktorých skupiny ideálne fungujú, bolo nevyhnutné, aby sa jeho administratívne objavy stali predmetom dopytu v celom priemyselnom odvetví a inde. Z toho dôvodu a výslovne na naplnenie tohto dopytu boli založené Hubbardove akadémie administratívy.

„Aby bol manažér efektívny a úspešný, musí čo najhlbšie chápať ciele a zámery skupiny, ktorú riadi… Musí byť schopný tolerovať a zlepšovať praktické úspechy a pokroky, ktorých jeho skupina a jej členovia môžu byť schopní. Musí usilovať o zúženie tej neustále existujúcej priepasti medzi ideálnym a praktickým.“ – L. Ron Hubbard

Tieto inštitúcie špecificky využívajú diela L. Rona Hubbarda na zlepšovanie schopností odborníka zvládať výzvy správy a riadenia skupiny, spoločnosti alebo organizácie. Táto sieť s hlavným sídlom v Los Angeles sa teraz rozprestiera na piatich kontinentoch. Poskytuje školenie o administratívnych metódach L. Rona Hubbarda pre podnikateľov a podnikateľky vo všetkých oblastiach: ťažký priemysel, priemysel služieb, zábava, komunikácie, zdravotníctvo a všetky možné profesionálne služby. Ako medzinárodné hlavné sídlo, táto inštitúcia v Los Angeles udeľujúca tituly, zaznamenáva ďalšie registrácie z vyše desiatky národov a najmä z Ázie, kde sú inovačné metódy riadenia osobitne žiadané.

Za spomenutie tiež stojí používanie administratívnych metód L. Rona Hubbarda v bývalých komunistických krajinách, kde privatizácia priemyslu vytvorila potrebu celkom novej organizačnej filozofie. Rusko napríklad nasadilo administratívne nástroje L. Rona Hubbarda do celej ekonomickej infraštruktúry. V rámci toho istého procesu privatizácie sa maďarskí správcovia podobne obrátili na organizačné zásady L. Rona Hubbarda a tak založili Hubbardovu akadémiu v Budapešti. Aj keď vo veľmi odlišnej hospodárskej situácii sa značný počet federálnych zamestnancov v Kolumbii môže rovnako pochváliť školením na Hubbardovej akadémii, ako aj štátni a okresní zamestnanci v Texase.

Recesia, inflácia, klesajúca produktivita, dlhy, štrajky, nezamestnanosť, chudoba a túžba – tieto až príliš známe príznaky hospodárskeho poklesu sú v skutočnosti ukazovateľmi oveľa hlbšieho problému: paralyzujúceho nedostatku administratívneho know-how. Keby súčasné podniky a vlády dokázali kompetentne uplatňovať základné princípy organizácie a riadenia, uzákonili by uskutočniteľné riešenia na vyriešenie toho, čo sa stalo hospodárskym chaosom.

To je úloha administratívnej technológie L. Ron Hubbarda: poskytovať prostriedky, pomocou ktorých môžu podniky prosperovať, vlády múdro vládnuť, ľudia môžu byť zbavení ekonomického nátlaku a skrátka, môžu oživiť neúspešné sny.

Hubbardova medzinárodná akadémia administratívy v Los Angeles v Kalifornii: Akademické sídlo celosvetovej siete Hubbardových akadémií, škola v Los Angele víta študentov z asi 25 krajín a je to jediná inštitúcia svojho druhu, ktorá sa môže pochváliť s 96-percentným pracovným umiestnením absolventov programu.