Mi L. Ron Hubbard Adminisztratív Technológiája?

L. Ron Hubbard – Megoldások az adminisztrációhoz

„Az Embert nem az álmai hagyják cserben, hanem az álmok megvalósításához szükséges ismeretek hiánya.” – mondta L. Ron Hubbard. Csak és kizárólag emiatt, „Egész nemzetek, kereskedelmi vállalatokról, társaságokról vagy csoportokról nem is beszélve, töltöttek évtizedeket zűrzavarban vergődve.”

A következmények nap mint nap visszaköszönnek ránk az újságcikkek címoldalairól: hatalmas költségvetési hiány, súlyos adóterhek, csődbe menő vállalkozások, és egyedül az Egyesült Államokban – ahol pedig az életszínvonalat nem lehet alacsonynak nevezni – napjainkban 40 milliónyi ember él a létminimum alatt. Nem ok nélkül mondja tehát később Hubbard úr, hogy „az Ember boldogsága és a vállalatok és államok hosszú fennmaradása láthatólag a szervezéssel kapcsolatos ismereteken múlik.”

Ha valaki igazán megértené, hogyan funkcionálnak az egyének a legjobban – szükségleteiket, törekvéseiket, és gyarlóságaik eredetét tekintve – akkor természetesen azt is megértené, hogyan működnek legjobban az egyénekből álló csoportok. Ebből az álláspontból kiindulva látott neki L. Ron Hubbard annak a problémának, hogy hogyan működünk együtt másokkal – nem adminisztrációs trükkökkel vagy tekintélyelvű rendeletekkel, hanem egészen egyedi és humanitárius módon úgy tekintve a csoportokat, mint közös cél érdekében egyesült egyéneket.

Hubbard úr összesen több mint három évtizedet töltött azoknak az adminisztrációs irányelveknek a kifejlesztésével és rendszerezésével, amelyekkel a Szcientológia szervezetek működnek. Ezek az irányelvek azokból az alapvető törvényekből erednek, amelyek minden emberi viselkedés irányítói, és így olyan tudásanyagot alkotnak, amely épp olyan fontos a csoportok témakörében, mint a Dianetikáról és a Szcientológiáról szóló írásai a szellemi lény rehabilitálásában. Az igazság az, hogy a Dianetika és a Szcientológia megjelenése előtt – hasonlóan az emberi elme működését meghatározó elvekhez – senki sem ismerte ténylegesen a csoportok működését irányító elveket.

Hubbard úr adminisztrációval kapcsolatos felfedezéseinek középpontjában a szervezési tábla (angolul: Organizing Board, vagy általánosabban ismert formájában az “Org Board”) áll. Az 1965-ben kifejlesztett szervezési tábla a szervezés grafikusan felvázolt rendszere, amely az összes olyan funkciót ábrázolja, amely egy csoport sikeres működéséhez szükséges. Valójában a szervezési tábla az ideális szervezeti sémát írja le bármely tevékenységre vonatkozóan.

Ez a séma mind a csoportos, mind az egyéni tevékenységeket hét alapvető osztályra bontva ábrázolja. Ezek az osztályok egymás után bemutatnak minden olyan feladatot, posztot és tevékenységet, amely az összehangolt működéshez szükséges. A szervezési tábla osztályai a “termelési ciklusnak” nevezett lépéssorrend szerint vannak elrendezve egymás után, az elsőtől a hetedikig. Erre a sorrendre is igaz, hogy egyáltalán nem önkényes. Hubbard úr a termelési ciklus fogalma alatt nem a futószalagot vagy az emberekből álló gépezetet érti, amelyből az üzleti életben a szervezeti séma áll, hanem azokat a meghatározott tevékenységeket, amelyeket minden termelési folyamat, legyen az egyéni vagy csoportos, természetszerűleg követ. Valójában ha valaki bármit is meg akar valósítani, annak végre kell hajtania ezt a hét alapvető lépést. Ebből a szempontból a szervezési tábla nem egyszerűen az ideális, hanem igazából az egyetlen módszer a sikeres szervezéshez.

Miután meghatározta az ideális szervezeti formát, Hubbard úr következő lépésként megadta azokat a konkrét adminisztrációs irányelveket, amelyek alapján ez a szervezeti forma működik. Ezeket az adminisztrációs irányelveket egy többkötetes sorozat tartalmazza, amely Szervezeti ügyvezetői tanfolyam (Organizational Executive Course, rövidítve OEC) címen ismert. Ezek az OEC-kötetek egy szervezet működésének minden részéhez megadják az elméletet és a részletes adatokat – a dolgozók felvételétől azok etikus viselkedéséig, a reklámtól a minőség-ellenőrzésig stb. Valójában a szervezési tábla minden egyes osztályának megfelel egy kötet, amely bemutatja annak az osztálynak a pontos működését és funkcióit.

L. Ron Hubbard Menedzsmentsorozatának kötetei tartalmaznak minden, a sikeres felsőbb szintű szervezetirányításhoz szükséges eszközt, beleértve áttörtést jelentő adminsztratív technológiát a személyzettel, a szervezéssel és a vezetéssel kapcsolatban.

Ehhez hasonlóan a Menedzsmentsorozat néven ismert kiegészítő kötetekben Hubbard úr megad minden olyan tudnivalót, amelyre egy vezetőnek szüksége van egy szervezet irányításának témakörében, például, hogy hogyan szervezzünk, hogyan legyünk vezetők, hogyan alapozzuk meg, hogyan kezeljük a személyzetet, sőt az anyag még a PR művészetét is tárgyalja. Tehát, az OEC-kötetek azokat az irányelveket adják meg, amelyekkel egy szervezetet működtethetünk, a Menedzsmentsorozat pedig azokat, amelyekkel szervezeteket irányíthatunk.

Az ezekben az irányelvekben fellelhető alapelvek között találjuk a kulcsfontosságú Létezési állapotokat, amelyeket Hubbard úr úgy határozott meg, mint valami sikerességének, illetve túlélésének fokozatait. Az alapkoncepciót a jártas igazgatási szakember, aki erre “vállalati egészségként” hivatkozik, homályosan ugyan, de ismeri. Azonban míg a vállalati egészség fogalma csak két állapotot ismer – jót vagy rosszat –, és nem nyújt pontos eszközöket ennek az egészségnek a javítására, L. Ron Hubbard sokkal többet kínál. Konkrétan, Hubbard úr elemezte a túlélés különböző fokozatait – a nemlétezés állapotától a vészhelyzeten, a válság állapoton, majd a normális működésen át a bőség és végül a hatalom állapotáig. Ezenkívül világosan kifejtette azokat a szükséges formulákat, illetve lépéseket, amelyeket meg kell tennünk bármely állapot javítása érdekében. Azaz egyszerűen a felvázolt lépések megtételével, az ember minden egyes állapoton áthaladva a következő állapotba emelkedik, míg végül a szervezet már valóban sikeresen működik.

“Azután, hogy volt szerencsém közvetlenül elég komolyan elmélyedni L. Ron Hubbard adminisztratív írásaiban, azt kell mondjam, le vagyok nyűgözve. A technológiát áthatja a józan ész és a gyakorlatiasság. Nem ismerek semmilyen más adminisztratív szabály- és módszergyűjteményt, amely olyan mértékben teljes, működőképes és széles körben alkalmazható lenne, mint Hubbard úré. A szervezési ismeretekkel kapcsolatos filozófiája, és annak alkalmazására vonatkozó, igen könnyen érthető magyarázatai érdemessé teszik ezeket az iparban, a kereskedelmi vállalkozásokban és a kormányzatban való széleskörű alkalmazásra.”

Robert Goldscheider
Elnök

The International Licensing Network, Ltd., Technológiai vezetői konzultánsok

Az ember működési állapotára vonatkozó mindenféle találgatás kiküszöbölése érdekében Hubbard úr kidolgozott olyan módszereket is, amelyekkel a szervezet egészsége statisztikák révén nyomon követhető. L. Ron Hubbard meghatározása szerint a statisztika nem más, mint egy szám vagy mennyiség összevetve ugyanannak a dolognak egy korábbi számával vagy mennyiségével. Így tehát, a statisztika az elvégzett munka mennyiségét vagy értékét írja le, és minden termelésnek vagy tevékenységnek, akár szervezeti, akár egyéni, az egyedüli megbízható mérőeszköze. Adminisztratív értelemben tehát a statisztika jelenti a szervezet egészségének mércéjét, Hubbard úr Létezési állapotai pedig az egészségi állapot javításának eszközeit. Ezeknek az eszközöknek a megfelelő alkalmazása lehetővé teszi a problémás területek pontos behatárolását, és módot ad a problémák orvoslására.

Annak fényében, amit Hubbard úrnak az adminisztráció területén elért áttörései képviselnek, megadva a természeti szabályokat, amelyek szerint a csoportok ténylegesen működnek, elkerülhetetlen volt, hogy az adminisztrációval kapcsolatos felfedezései iránt nagy kereslet mutatkozzon általában az iparban, és más területeken is. Ezért kifejezetten ennek a keresletnek a kielégítése céljából létrehozták a Hubbard Adminisztrációs Főiskolákat.

„Egy vezetőnek ahhoz, hogy eredményes és sikeres lehessen, ismernie kell a vezetése alatt álló csoport céljait és szándékait olyan alaposan, amennyire csak lehetséges… El kell tudnia viselnie mindazokat a gyakorlati eredményket és fejlődéseket, amik elérésére csoportja és annak tagjai képesek, és tudnia kell javítani ezeken. Folyamatosan azon kell igyekeznie, hogy egyre keskenyebbé tegye az ideális és a megvalósítható közötti, örökösen fennálló rést.”
L. Ron Hubbard

Ezek az intézmények kifejezetten L. Ron Hubbard felfedezéseit hasznosítják a területen dolgozó szakemberek azon képességének növelésére, hogy egy csoport, vállalat vagy szervezet adminisztrációjával, illetve vezetésével járó kihívásokat kezelni tudják. A mára öt kontinensen megtalálható, Los Angeles-i központú College-ok L. Ron Hubbard adminisztrációs módszerei tárgyában biztosítanak képzést üzletemberek számára az összes létező ágazatból: a nehéziparból, szolgáltató iparból, szórakoztatóiparból, kommunikációs iparból, egészségügyből és az összes elképzelhető szakmából. Ráadásul a nemzetközi központ, a diplomás képesítést biztosító Los Angeles-i intézmény egy tucatnyit messze meghaladó számú országból fogad jelentkezőket, kiváltképpen Ázsiából, ahol az innovatív menedzsment-módszerek igen nagy keletűek.

Külön érdeklődésre tarthat számot L. Ron Hubbard adminisztrációs módszereinek alkalmazása a korábbi szocialista országokban, ahol az ipar privatizációja teljesen új szervezési filozófiát kívánt meg. Oroszországban például elhintették L. Ron Hubbard adminisztratív eszközeinek magvait az egész gazdasági infrastruktúrában. Ugyanilyen privatizációs folyamatok közepette, a magyar irányítási szakemberek szintén L. Ron Hubbard szervezéssel kapcsolatos irányelveihez fordultak, és létrehoztak egy Hubbard Főiskolát Budapesten. Bár teljesen más gazdasági légkör jellemzi az országot, Kolumbia számos szövetségi alkalmazottja Hubbard főiskolai képzésben vesz részt, csak úgy, mint Texas állami és megyei alkalmazottai.

A recesszió, az infláció, a csökkenő termelékenység, az adósságok, a sztrájkok, a munkanélküliség, a szegénység és a nélkülözés – a gazdasági hanyatlás túlságosan is jól ismert tünetei – valójában csupán egy sokkal mélyebb problémának, a megfelelő adminisztratív módszerek bénító hiányának jelei. Ha napjaink cégei és kormányzatai hozzáértő módon tudnák alkalmazni a szervezés és adminisztráció alapvető elveit, működőképes megoldásokat léptetnének életbe a mára káosszá vált gazdasági helyzet kezelésére.

L. Ron Hubbard adminisztrációs technológiájának pont ez a szerepe: olyan eszközöket biztosítani, amelyek segítségével a cégek virágozhatnak, a kormányok bölcsen kormányozhatnak, az emberek megszabadulhatnak a gazdasági kényszertől, és – röviden összefoglalva – újjáéledhetnek a bukott álmok.

A Hubbard College of Administration International (Nemzetközi Hubbard Adminisztrációs Főiskola) a Kalifornia-beli Los Angeles-ben: A világméretű Hubbard Főiskola hálózat oktatási központja, a Los Angeles-i főiskola mintegy 25 országból fogad tanulókat, és kategóriájában egyedülállóként 96%-os elhelyezkedést biztosít a programját elvégzők számára.