Co je administrativní technologie L. Ron Hubbarda?

L. Ron Hubbard – Řešení pro správu

„Nejsou to sny, které člověka zklamou.“pronesl L. Ron Hubbard „To, co ho zklame, je nedostatek potřebného know-how, jakpřevést tyto sny do reality.“ Z tohoto a jen z tohoto důvodu, „strávily celé národy, nemluvě o komerčních firmách, společnostech nebo skupinách, desítky let zmítáním v chaosu:“

Důsledky vidíme všude kolem sebe,každý den: ochromující schodky rozpočtů, nevýhodná zdanění, neúspěšné podniky a dokonce, i ve zdánlivě prosperujících Spojených státech, asi čtyřicet milionů lidí žijících pod hranicí chudoby. Nikoliv náhodou tedy pan Hubbard prohlásil: „Štěstí člověka a dlouhá životnost společností a států zjevně závisí na organizačním know-how.“


Kdyby člověk skutečně pochopil jak, a kdy nejlépe fungují jednotlivci – jejich potřeby, touhy a zdroj jejich neúspěchů – přirozeně by pochopil, jak nejlépe fungují skupiny jednotlivců. To byl přístup, se kterým se L. Ron Hubbard zabýval problémy naší spolupráce s ostatními – nikoliv s pomocí administrativních triků nebo autoritářských rozhodnutí, ale s unikátním účastným pohledem na skupiny jako na jednotlivce, sjednocené kvůli společném účelu.

Celkově pan Hubbard strávil více než tři desetiletí vývojem a kodifikací administrativních zásad, na kterých fungují scientologické organizace. Tyto zásady jsou odvozeny z obecných zákonů, kterými se řídí veškeré lidské chování, a představují tedy soubor znalostí, který je pro vytváření skupin stejně důležitý, jako jsou jeho spisy o dianetice a scientologii důležité pro rehabilitaci lidského ducha. Samozřejmě, až do vydání Dianetiky a Scientologie, nikdo ve skutečnosti neznal principy, jimiž se řídí skupinové aktivity, lépe, než principy, které řídí lidskou mysl.

Srdcem administrativních objevů pana Hubbarda je organizační schéma neboli „Org Board“, jak je obecně známo. Organizační schéma, které bylo vyvinuto v roce 1965, je schematický model organizace, který vymezuje každou funkci ve vztahu k úspěšné skupinové činnosti. Organizační schéma skutečně popisuje ideální organizační vzorec pro jakoukoli činnost.

Tento model vymezuje činnosti – ať už jde o skupinu nebo jednotlivce – v intencích sedmi základních divizí. Tyto divize pokryjí všechny povinnosti, pozice a funkce nezbytné pro koordinované úsilí. Divize 1 až 7 organizačního schématu jsou uspořádány v pořadí známém jako výrobní cyklus. Toto pořadí samozřejmě není náhodné. Když pan Hubbard zmiňuje výrobní cyklus, nemá na mysli montážní linku nebo lidský kapitál, který tvoří organizační strukturu v podnikovém světě. Spíše má na mysli takové konkrétní činnosti, které veškerá výroba, ať už jednotlivá nebo skupinová, přirozeně následuje. Ve skutečnosti platí: pokud si člověk přeje něco udělat, musí provést těchto sedm základních kroků. V tomto ohledu není organizační schéma jen ideální metodou úspěšné organizace; je to vlastně jediná metoda úspěšné organizace.

Poté, co pan Hubbard definuje ideální organizační formu, poskytuje dále konkrétní administrativní zásady, na kterých tato forma funguje. Tyto administrativní zásady jsou obsaženy v řadě referenčních textů známých jako kurz organizačního řízení (Organization Executive Course – OEC). Svazky OEC poskytují teorii a podrobnosti o každém pracovním aspektu v organizaci – od najímání personálu až po etické chování zaměstnanců, od povýšení až po kontrolu kvality atd. Ve skutečnosti každé divizi organizačního schéma (Org Board) odpovídá jeden svazek, přesně popisující činnosti a funkce této divize.

Svazky série Management L. Ron Hubbarda obsahují všechny nástroje potřebné pro úspěšný management na vysoké úrovni, včetně průlomové administrativní technologie týkající se personálu, organizování a managementu.

V dalších svazcích známých jako série Management (The Management Series), poskytuje pan Hubbard veškeré potřebné informace o tom, jak řídit organizaci. Obsahují: jak organizovat, jak fungovat jako vedoucí pracovník, jak založit (organizaci), jak jednat s personálem a dokonce i umění public relations. Svazky OEC tedy poskytují zásady, jak má jedinec organizaci vést, zatímco série Management poskytuje zásady, podle nichž jsou organizace řízeny.

Mezi principy obsažené v těchto zásadách patří zásadní, klíčové podmínky existence (Conditions of Existence), které pan Hubbard definoval z hlediska stupně úspěchu nebo přežití. Každý bystrý člen administrativy, který zmiňuje výraz „firemní zdraví“, je alespoň povrchně obeznámen s tímto základním konceptem. Ale zatímco myšlenka firemního zdraví zahrnuje pouze dva stavy – dobrý nebo špatný – a nenabízí žádné přesné prostředky ke zlepšení tohoto zdraví, L. Ron Hubbard nabízí mnohem více. Konkrétně pan Hubbard analyzoval různé stupně přežití: stav neexistence, stav nebezpečné situace, stav nouze, normální stav, stav blahobytu a stav moci. Kromě toho vyjmenoval nezbytné vzorce podmínek (Condition Formulas) nebo opatření, které musí člověk udělat pro zlepšení libovolného stavu. To znamená, že pouhým provedením nastíněných kroků je možné se přesunout z jedné podmínky k další, až do stavu, kdy organizace skutečně prosperuje.

„Měl jsem příležitost, hluboce se ponořit do administrativních spisů L. Rona Hubbarda, a jsem ohromen. Tato technologie je založena na praktičnosti a na zdravém rozumu. Nevím o žádném jiném souboru administrativních zákonů a metod, který by byl tak úplný, proveditelný a široce použitelný jako ten od pana Hubbarda. Jeho filozofie organizačního know-how a jeho přehledná vysvětlení pro jeho aplikaci si zaslouží široké využití v průmyslu, obchodních podnicích a ve státní správě.“

— Robert Goldscheider – Předseda

The International Licensing Network, Ltd., Konzultanti vývoje technologií

Aby eliminoval jakékoli dohady týkající se provozních podmínek, vymezuje dále pan Hubbard metody sledování firemního zdraví pomocí statistik. Statistika, jak ji definuje, je číslo nebo množství, porovnávané s dřívějším číslem nebo množstvím u stejné věci. Statistiky se tedy vztahují na množství provedené práce nebo na její hodnotu a jsou jediným spolehlivým měřítkem jakékoli produkce nebo činnosti, ať už organizační nebo individuální. Administrativně tedy statistika poskytuje jakýsi barometr firemního zdraví, zatímco vzorce podmínek (Condition Formulas) pana Hubbarda poskytují prostředky pro zlepšení tohoto zdravotního stavu. Jsou-li tyto nástroje správně využívány, umožňují přesnou izolaci problematických oblastí a nabízí způsob, jak tato problematická místa vylepšit.

Vzhledem k tomu, co administrativní objevy pana Hubbarda představují v rámci poskytování pravidel, podle kterých ideálně fungují skupiny, bylo nevyhnutelné, že se jeho administrativní objevy staly velmi žádané ve všeobecném průmyslu i jinde. A právě kvůli splnění této poptávky byly založeny Hubbardovy školy administrativy (Hubbard Colleges).

„Aby byl manažer efektivní a úspěšný, musí co nejúplněji porozumět cílům a záměrům skupiny, kterou řídí.… Musí být schopen snášet a zlepšovat praktické úspěchy a pokroky, kterých může být schopna jeho skupina a její členové. Musí se vždy snažit zužovat nemizící propast mezi tím, co je ideální, a tím, co je praktické.“ – L. Ron Hubbard

Tyto instituce primárně využívají dílo L. Ron Hubbarda pro zlepšení schopností profesionálů řešit problémy správy a řízení skupiny, společnosti nebo organizace. Centrála sídlí v Los Angeles a síť škol je v současnosti rozšířena na pěti kontinentech. Poskytují školení v administrativních metodách L. Ron Hubbarda podnikatelům a podnikatelkám ze všech oblastí: těžký průmysl, sektor služeb, zábavní průmysl, komunikace, zdravotnictví a všechny profesionální služby, které si lze představit. Instituce v Los Angeles, která uděluje tituly, je mezinárodní vlajková loď, která dále provádí zápisy z více než tuctu zemí a zejména z Asie, kde jsou poptávky po inovativních manažerských metodách obzvláště žádané.

Za zmínku stojí také použití administrativních metod L. Ron Hubbarda v bývalých komunistických zemích, kde si privatizace průmyslu vyžádala zcela novou organizační filozofii. Například Rusko nasadilo administrativní nástroje L. Ron Hubbarda do celé ekonomické infrastruktury. Pracovníci administrativy v Maďarsku, kteří prošli stejným procesem privatizace, se rovněž uchýlili k organizačním zásadám L. Ron Hubbarda, a tak založili školu administrativy L.R. Hubbarda (Hubbard College) v Budapešti. I když v odlišném ekonomickém klimatu, značný počet federálních zaměstnanců v Kolumbii se také může pochlubit školením Hubbard College, stejně jako státní a krajští zaměstnanci v Texasu.

Recese, inflace, klesající produktivita, dluhy, stávky, nezaměstnanost, chudoba a touhy – to jsou až příliš známé příznaky ekonomického úpadku, které jsou vlastně ukazateli mnohem hlubšího problému: ochromujícího nedostatku administrativního know-how. Pokud by dnešní podniky a státní správy mohly kompetentně uplatňovat základní principy organizace a administrativy, přijaly by proveditelná řešení namísto hospodářského chaosu.

Taková je role administrativní technologie L. Ron Hubbarda: poskytnout prostředky, pomocí kterých by podniky mohly prosperovat, státní správy by mohly moudře vládnout a lidé by se nemuseli obávat ekonomického tlaku. Řečeno ve zkratce: pomůže to oživit nesplněné sny.

Mezinárodní škola administrativy L.R. Hubbarda (Hubbard College of Administration) v Los Angeles, Kalifornie: Areál v Los Angeles, akademické sídlo celosvětové sítě Hubbard College, hostí studenty z přibližně 25 zemí a je jedinou institucí svého druhu, která se může pochlubit 96 procenty pracovních pozic pro své absolventy.