Hva er L. Ron Hubbards administrative teknologi?

L. Ron Hubbard – Løsninger for administrasjon

“Det er ikke Menneskets drømmer som svikter det,” sa L. Ron Hubbard. “Det er mangelen på knowhowen som kreves for å få disse drømmene til å bli virkelige.” Av denne grunn og bare av denne grunn, er det slik at: “Hele nasjoner, for ikke å snakke om kommersielle firmaer, samfunn eller grupper, har tilbrakt tiår i kavende forvirring.”  

Vi ser konsekvensene av dette i avisoverskriftene hver eneste dag: lammende underskudd, tyngende skatter, virksomheter som mislykkes, og bare i det velstående USA lever rundt 40 millioner mennesker nå under fattigdomsgrensen. Det er derfor ikke uten grunn at L. Ron Hubbard videre forklarte at: Menneskets lykke og selskapers og staters levetid avhenger øyensynlig av organisasjonsmessig knowhow.

Hvis man virkelig forstod hvordan enkeltpersoner fungerer best – deres behov, ambisjoner og grunnen til at de mislykkes – ville man naturligvis forstå hvordan grupper av enkeltpersoner fungerer best. Dette var ståstedet hvorfra L. Ron Hubbard tok for seg problemene med hvordan vi samarbeider med andre – uten administrative kunstgrep eller autoritære kunngjøringer, men med et enestående medfølende syn på grupper som enkeltmennesker forent om et felles formål.

Alt i alt brukte Hubbard mer enn tre tiår på å utvikle og systematisere de administrative retningslinjene som Scientologi-organisasjoner fungerer etter. Disse retningslinjene er utledet fra grunnleggende lover som styrer all menneskelig adferd, og utgjør dermed en kunnskapsmengde som er like viktig for emnet grupper som hans arbeider om Dianetikk og Scientologi er for rehabiliteringen av individets ånd. Faktumet er at før Dianetikk og Scientologi var det ingen som egentlig kjente prinsippene som styrer gruppeaktiviteter, like lite som de kjente prinsippene for menneskesinnet.

Kjernen i L. Ron Hubbards administrative oppdagelser er Organiseringstavlen eller “Orgtavlen” slik den er mer allment kjent. Den ble utviklet i 1965 og viser mønsteret for en organisasjon i diagramform. Den skisserer alle funksjoner som er nødvendige for en vellykket gruppeaktivitet. Faktisk beskriver Orgtavlen det ideelle organisasjonsmønsteret for enhver aktivitet.

Dette mønsteret beskriver aktiviteter – enten det gjelder grupper eller individer – i form av sju essensielle divisjoner. Disse divisjonene forklarer i sin tur alle pliktene, posisjonene og handlingene som er nødvendige for å utføre en samordnet innsats. Divisjon 1 til 7 på Organiseringstavlen er satt opp i en rekkefølge kjent som “Produksjonssyklusen.” Denne rekkefølgen er igjen ikke på noen måte basert på en vilkårlighet. Når Hubbard snakker om en produksjonssyklus, mener han ikke et samlebånd eller den menneskelige maskinen som utgjør organiseringsmønsteret i forretningsverdenen. Han snakker snarere om de spesifikke aktivitetene som all produksjon, uansett om den er individuell eller av en gruppe, naturlig følger. Det er et faktum at hvis man ønsker å oppnå noe som helst, må man utføre disse sju grunnleggende trinnene. I så henseende er Organiseringstavlen ikke bare den ideelle metoden for vellykket organisering; den er faktisk den eneste metoden for vellykket organisering.

Etter å ha definert den ideelle organisasjonsformen, gir L. Ron Hubbard så de spesifikke administrative retningslinjene som denne formen fungerer ut fra. Disse administrative retningslinjene finnes i et sett med referansebøker som heter Organisasjonslederkurset (OEC). Disse OEC-bindene gir teorien og detaljene i alle de fungerende elementene i en organisasjon – fra ansettelser til de ansattes etiske oppførsel, fra markedsføring til kvalitetskontroll og mer. Faktisk korresponderer hvert av bindene med hver divisjon på Orgtavlen, og beskriver de nøyaktige aktivitetene og funksjonene til den divisjonen.

L. Ron Hubbards Management Series Volumes inneholder alle verktøy som trengs for vellykket styring på høyt nivå, inkludert gjennombrudd administrativ teknologi om personell, organisering og ledelse

I ytterligere bind, kjent som Ledelsesserien, gir Hubbard på samme måte alt en leder trenger å vite om emnet hvordan man leder en organisasjon, så som hvordan man organiserer, hvordan man er leder, hvordan man etablerer, hvordan man tar hånd om personale og til og med kunsten å drive med public relations. OEC-bindene gir en altså retningslinjene man driver en organisasjon etter, mens Ledelsesserien gir retningslinjene for hvordan organisasjoner blir ledet.

Blant prinsippene man finner i disse retningslinjene er «Eksistenstilstandene» selve nøkkelen. Hubbard definerte disse som gradene av suksess eller overlevelse noe har. Det grunnleggende begrepet er uklart kjent av den kløktige administratoren som bruker uttrykk som «virksomhetens helse». Men mens ideen om virksomhetens helse bare antyder to tilstander – god eller dårlig – og ikke gir noen presise måter å forbedre denne helsen på, gir Hubbard langt mer. Spesifikt analyserte han de ulike gradene av overlevelse – fra en tilstand av ikke-eksistens til en faresituasjon, fra en krisetilstand til en normal tilstand, overflod og makt. Dessuten har han tydelig forklart de nødvendige formlene eller handlingene man må foreta seg for å forbedre enhver tilstand. Det vil si at man ved ganske enkelt å følge de gitte trinnene, kan stige oppover fra én tilstand til den neste, inntil organisasjonen virkelig blomstrer.

"Etter å ha hatt mulighet til selv å fordype meg i de administrative arbeidene til L. Ron Hubbard, er jeg imponert. Teknologien er fylt med sunn fornuft og er praktisk. Jeg kjenner ikke til andre samlinger av administrative lover og metoder som er like fullstendige, like brukbare og anvendelige som Mr. Hubbards. Hans filosofi om organisasjonskunnskap og hans lett forståelige forklaringer for bruken av den, fortjener vidstrakt bruk i industri, kommersielle virksomheter og myndigheter."

—Robert Goldscheider – Styreformann

The International Licensing Network, Ltd., Technology Management Consultants

For å fjerne enhver gjetning med hensyn til virksomhetens operasjonstilstand, utarbeidet L. Ron Hubbard videre metodene til å overvåke organisasjonens helse ved hjelp av statistikker. Statistikk er, slik han definerte det, et antall eller en mengde sammenlignet med et tidligere antall eller en tidligere mengde av den samme tingen Statistikk henviser altså til mengden av utført arbeid eller til verdien av det, og er den eneste fornuftige målestokken for enhver produksjon eller aktivitet, enten den er organisasjonsmessig eller individuell Administrativt utgjør da statistikken et barometer for organisasjonens helse, mens Hubbards Eksistenstilstander gir midlene til å forbedre denne helsetilstanden. Korrekt brukt åpner disse redskapene for en eksakt isolering av vanskelige områder og hvordan man forbedrer disse problemområdene.

Gitt hva Hubbards administrative gjennombrudd representerer med hensyn til å skaffe til veie de naturlige reglene som grupper virkelig fungerer etter, var det uunngåelig at hans administrative oppdagelser ville bli svært etterspurte i industrien og på andre områder. Deretter, og spesielt for å imøtekomme denne etterspørselen, ble Hubbard Colleges of Administration stiftet.

“For å være effektiv og vellykket må en leder forstå så detaljert som mulig målene og målsetningene til gruppen han leder … Han må kunne tolerere og forbedre de praktiske prestasjonene og fremskrittene som gruppen hans og dens medlemmer kan være i stand til. Han må strebe etter alltid å minske, den alltid eksisterende kløften mellom det ideelle og det praktiske.”
– L. Ron Hubbard

Disse institusjonene tar spesifikt i bruk L. Ron Hubbards oppdagelser for å forbedre en yrkesutøvers evne til å takle utfordringene i forbindelse med å administrere og lede en gruppe, et selskap eller en organisasjon. Med hovedkontor i Los Angeles, har nettverket nå spredd seg over fem kontinenter. De underviser i L. Ron Hubbards administrative metoder for forretningsmenn og -kvinner fra alle fag: tungindustri, serviceindustrien, underholdning, kommunikasjon, helsevesenet og alle tenkelige profesjonelle tjenester. Som det internasjonale flaggskipet, ser den gradsgivende institusjonen i Los Angeles flere og flere søkere fra mer enn et dusin land, og spesielt fra Asia, der det er stor etterspørsel etter innovative ledermetoder.

Det er også interessant å se bruken av L. Ron Hubbards administrative metoder i tidligere østblokkland, der privatiseringen av industrien har nødvendiggjort en helt ny organisatorisk filosofi. Russland har for eksempel spredt L. Ron Hubbards administrative verktøy over hele den økonomiske infrastrukturen. Gjennom den samme privatiseringsprosessen har ungarske administratorer på samme måte vendt seg mot L. Ron Hubbards organisasjonsretningslinjer og slik etablert et Hubbard college i Budapest. Selv om det befinner seg i et helt annet økonomisk klima, kan et betydelig antall av Colombias føderale ansatte på samme måte skryte av en utdannelse ved Hubbard college, noe statelige og fylkesansatte i Texas også gjør.

Nedgangstider, inflasjon, fallende produktivitet, gjeld, streiker, arbeidsløshet, fattigdom og nød – disse altfor alminnelige symptomene på økonomisk tilbakegang er i virkeligheten indikatorer på et mye dypere problem – en ødeleggende mangel på administrativ kunnskap. Dersom dagens virksomheter og myndigheter kunne anvende de grunnleggende organisatoriske og administrative prinsippene på en kompetent måte, ville de iverksette brukbare løsninger på det som har blitt et økonomisk kaos.

Dette er rollen til L. Ron Hubbards administrative teknologi: å gi metodene som virksomheter kan bruke til å få fremgang med, som myndigheter kan styre klokt med, som mennesker kan frigjøre seg fra økonomisk tvang med, og kort sagt, som mislykkede drømmer kan få nytt liv gjennom.

The Hubbard College of Administration International i Los Angeles, California: Det akademiske hovedsete for det verdensomspennende Hubbard Colllege-nettverket tar i mot studenter fra rundt 25 land, og er den eneste institusjonen av sitt slag som kan skryte av å ha praksisplasser for 96% av de som uteksamineres fra programmet.