Kódex člena WISE

PREČÍTAJTE SI VIAC

Nasledujúci kódex bol zostavený vedúcimi členmi WISE ako kódex etického správania pre členstvo.

Členovia WISE dodržiavajú všetky body kódexu člena WISE a obhajujú ich pri výkone profesionálneho života.

 1. Zaväzujem sa, že sa naučím a budem uplatňovať administratívnu technológiu L. Rona Hubbarda na štandardný výsledok.

 2. Zaväzujem sa, že si naštudujem etickú a justičnú technológiu L. Rona Hubbarda a dozriem na to, aby sa štandardne uplatňovala.

 3. Zaväzujem sa, že vždy uvediem L. Rona Hubbarda ako zdroj administratívnych, etických a justičných technológií a zaistím, aby to robili aj druhí.

 4. Zaväzujem sa, že budem trvať na vysoko kvalitných komunikačných linkách a zrozumiteľnosti v afinite a realite a budem poznať následky neexistencie takýchto podmienok a budem neustále a efektívne pracovať na udržiavaní vysokej afinity, reality a komunikácie v skupine.

 5. Zaväzujem sa, že na vyriešenie akéhokoľvek sporu použijem technológie L. Rona Hubbarda.

 6. Zaväzujem sa, že si prečítam všetky body členskej dohody WISE, porozumiem im a budem ich dodržiavať.

 7. Zaväzujem sa, že prevezmem zodpovednosť za ochranu ochranných známok a autorských práv dianetiky, scientológie a WISE a ich použitia v obchodnom svete.

 8. Zaväzujem sa, že budem etický/á a že prevezmem zodpovednosť za dozeranie to, aby ľudia okolo mňa boli etickí v súlade s vysokými etickými normami stanovenými v spisoch L. Rona Hubbarda.

 9. Zaväzujem sa, že prevezmem zodpovednosť za dohody, ktoré uzavriem s druhými, a zabezpečím, aby boli pravdivé, správne a plne pochopené všetkými stranami a vyjadrené písomne.

 10. Zaväzujem sa, že prevezmem zodpovednosť za presadzovanie a propagáciu štandardného uplatňovania administratívnych, etických a justičných technológií L. Rona Hubbarda.

 11. Zaväzujem sa, že budem chrániť druhých pred klebetami a nepravdivými správami tým, že nebudem posielať neoverené alebo nepodložené údaje ani s nimi nič robiť.

 12. Zaväzujem sa, že si budem plniť všetky finančné záväzky podľa dohody.

 13. Zaväzujem sa, že nebudem uzatvárať žiadne finančné ani iné transakcie bez toho, aby som ich úplne nevyšetril/a a bez toho, aby som neprevzal/a plnú zodpovednosť za tie, ktoré uzavriem.

 14. Zaväzujem sa, že vždy splním to, čo bolo sľúbené.

 15. Zaväzujem sa, že výmena hojnosti bude vždy jedinou podmienkou výmeny.

 16. Zaväzujem sa, že podporím zásadu, že peniaze a podpora sa získavajú len výrobou a dodávaním vymeniteľných produktov.

 17. Zaväzujem sa, že budem udržiavať dobré vzťahy s verejnosťou, podnikateľskou komunitou a občianskymi orgánmi.

 18. Zaväzujem sa, že prevezmem zodpovednosť za ochranu scientologických cirkví pred rozptyľovaním, narušením alebo zneužitím ich línií alebo personálu komerčnými aktivitami.

 19. Zaväzujem sa, že nepoužijem scientologické cirkvi a ich komunikačné linky na účely osobného finančného zisku.

 20. Zaväzujem sa, že nebudem ospravedlňovať používanie scientologických cirkví a ich komunikačných línií na získanie osobného finančného zisku akejkoľvek osoby, ale sa budem podieľať na tom, aby fungovali výlučne pre duchovné ciele scientologického náboženstva.

 21. Zaväzujem sa, že budem plniť účely WISE a prevezmem zodpovednosť za zlepšenie a rozšírenie členstva vo WISE.

 22. Zaväzujem sa, že budem dobrým príkladom uskutočniteľnosti administratívnych, etických a justičných technológií L. Rona Hubbarda.

 23. Zaväzujem sa, že prevezmem zodpovednosť za vytvorenie novej civilizácie, v ktorej schopní môžu prosperovať a čestní ľudia majú práva.

 24. Zaväzujem sa, že sa budem riadiť týmto kódexom, aby sme ja aj všetci členovia WISE prekvitali a prosperovali.